Ekologie

Společnost věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost

Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své zaměstnance a prevence znečišťování prostředí patří k prioritním cílům společnosti.

 

Dokladem tohoto přístupu společnosti k uvedeným oblastem je úspěšně zavedený a v r. 2004 certifikovaný systém řízení EMS podle normy ČSN EN ISO 14001. Tento systém je v pravidelných intervalech prověřován a tím společnost dokládá, že systém ochrany životního prostředí je v souladu s platnou legislativou, že společnost trvale snižuje možné dopady své činnosti a upřednostňuje prevenci znečišťování životního prostředí.

 

Další významnou iniciativou je program ”Péče o výrobek – Product Stewardship”, který společnost zavedla podle pravidel evropského sdružení výrobců hnojiv Fertilizers Europe. Společnost dále pravidelně obhajuje oprávnění užívat logo Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii a titul Bezpečný podnik.

 

V souladu s požadavky „neustálého zlepšování“ systémů řízení společnost pravidelně investuje do projektů na ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti včetně požární ochrany a ochrany zdraví při práci.


V posledních letech byla realizována série preventivních opatření směřujících ke snížení znečištění odpadních vod a emisí skleníkových plynů, snížení surovinové a energetické náročnosti a zvýšení procesní bezpečnosti provozovaných technologií.