Legislativa životního prostředí

Soulad se zákony na ochranu životního prostředí

Emise do ovzduší

Emise znečišťujících látek a tím i zdroje znečišťování ovzduší provozované ve společnosti lze rozdělit na zdroje emitující zejména základní škodliviny ze spalovacích procesů - SO2, NOx, CO, tuhé znečišťující látky (TZL) a zdroje emitující emise specifické pro výrobny hnojiv a kyseliny dusičné - NH3, NOx, TZL. Koncentrace a množství látek vypouštěných do ovzduší je zjišťováno měřením, které provádějí externí autorizované laboratoře. Na uhelné kotelně a výrobnách kyseliny dusičné (KD5, KD6) je instalováno a provozováno zařízení pro kontinuální měření emisí. Emisní limity zdrojů znečišťování ovzduší jsou na všech provozech dodrženy.

V roce 2013 došlo vlivem červnové povodně k snížení výroby a v návaznosti na to i k poklesu výroby páry spojeném s nižší spotřebou paliva. Tato skutečnost se projevila na snížené produkci emisí SO2 o 160 t/rok, NOx o 51 t/rok a CO o 6 t/rok z uhelné kotelny. Produkce emisí NOx z výroben kyseliny dusičné KD5 a KD6 v porovnání s rokem 2012 vzrostla o 6 t/rok.

Na výrobně kyseliny dusičné KD6 je od r. 2005 v provozu systém katalytického snižování emisí N2O, který byl do konce r. 2012 realizován jako hostitelský projekt (JIP). Za trvání projektu byla vygenerována úspora skleníkových plynů ve výši téměř 2,6 mil. tun CO2 ekv. Finanční prostředky z prodeje úspor byly vynakládány na investiční a rozvojové akce spojené se zlepšením životního prostředí a úsporou energií.

Vypouštění odpadních vod

Celý areál společnosti je situován v těsném sousedství Labe, které je velmi citlivým indikátorem jakéhokoliv zhoršení kvality vypouštěných vod. Chemicky znečištěné odpadní vody jsou odváděny chemickou kanalizací na podnikovou ČOV, kde jsou čištěny jak odpadní vody z provozů Lovochemie i dalších externích firem na území podniku.

V oblasti ochrany vod je pozornost již tradičně zaměřena především na ty ukazatele znečištění, které souvisejí s výrobou hnojiv. Jedná se o anorganický dusík a fosfor. Lovochemie a.s. intenzivně provozuje systém separace a cirkulace oplachových vod na výrobnách hnojiv s cílem maximální recyklace živin zpět do výroby. V roce 2013 došlo ke snížení množství vypuštěného dusíku o 34 t/rok, což je snížení o 15 % oproti roku 2012, u rozpuštěných anorganických solí to bylo snížení o 8 %. Na tomto výsledku mají svůj podíl technická a organizační opatření na výrobnách hnojiv a kyseliny dusičné.  Množství vypuštěného fosforu má klesající tendenci z důvodu nevýroby hnojiva typu NPK.

Čistírna odpadních vod prošla v letech 2005-2006 zásadní rekonstrukcí, po které bylo dosaženo významné snížení odtokových hodnot vypouštěného zinku z produkce firmy Glanzstoff Bohemia, s.r.o, pro kterou Lovochemie zajišťuje čištění odpadních vod. Na podnikovou kanalizaci byly v r. 2009 připojeny odpadní vody z nových provozů společnosti Preol, a.s. Tyto vody jsou organického charakteru a jsou po předčištění na biologické ČOV odváděny k dočištění na centrální ČOV.

Další sledovanou oblastí vlivu společnosti na ŽP je kvalita podzemních vod, která je pravidelně monitorována na vybraných kontrolních vrtech v areálu Lovochemie. Většina kontrolních vzorků vykazuje klesající tendenci a prokazuje nejen stálost dosažení cílových parametrů na lokalitách sanovaných v minulých letech, ale i snížení dotací do půdy vlivem výrobní i nevýrobní činnosti podniku.

Produkce odpadů

Činnosti firmy jsou doprovázeny produkcí odpadů. Společnost nakládá s produkovanými odpady v souladu s legislativou. Celková produkce odpadů za rok 2013 byla 4 728 t a má trvale klesající tendenci. Množství vyprodukovaných odpadů bylo ovlivněno odstraňováním nepotřebných zařízení a dílčími demolicemi, které byly doprovázeny i vznikem většího množství druhotných surovin. Jejich důsledný sběr a recyklace se pak významně projevil na zisku z jejich prodeje.

V r. 2003 došlo k prodeji podnikové skládky nebezpečných odpadů - Skládky Lukavec. Nyní je ukládání odpadů řešeno výhradně spoluprací s odborně způsobilou osobou k nakládání s odpady.

Společnost provozuje zařízení k odstraňování některých vybraných druhů kapalných odpadů. Seznam odpadů, podmínky přijetí a maximální povolené roční množství je součástí integrovaného povolení pro Energetiku a vodní hospodářství.

KódNázevKat.Max. množství
06 01 01Kyselina sírová a siřičitáN10 t/rok
06 01 03Kyselina chlorovodíkováN10 t/rok
06 01 03Kyselina fluorovodíkováN10 t/rok
06 02 01Hydroxid vápenatýN100 t/rok
06 02 04Hydroxid sodný a hydroxid draselnýN50 t/rok
11 01 05Kyselý mořící roztokN100 t/rok
11 01 06Kyselina blíže nespecifikovanáN240 t/rok

Další podrobnosti lze získat na uvedených kontaktech.
e-mail: ekologie@lovochemie.cz
telefon: 416 563 760