Legislativa životního prostředí

Soulad se zákony na ochranu životního prostředí

Emise do ovzduší

Emise znečišťujících látek a tím i zdroje znečišťování ovzduší provozované ve společnosti lze rozdělit na zdroje emitující zejména základní škodliviny ze spalovacích procesů - SO2, NOx, CO, tuhé znečišťující látky (TZL) a zdroje emitující emise specifické pro výrobny hnojiv a kyseliny dusičné - NH3, NOx, TZL. Koncentrace a množství látek vypouštěných do ovzduší je zjišťováno měřením, které provádějí externí autorizované laboratoře. Na uhelné kotelně a výrobnách kyseliny dusičné (KD5, KD6) je instalováno a provozováno zařízení pro kontinuální měření emisí.

Na výrobně kyseliny dusičné KD6 je od r. 2005 v provozu systém katalytického snižování emisí N2O, který byl do konce r. 2012 realizován jako hostitelský projekt (JIP). Za trvání projektu byla vygenerována úspora skleníkových plynů ve výši téměř 2,6 mil. tun CO2 ekv. Finanční prostředky z prodeje úspor byly vynakládány na investiční a rozvojové akce spojené se zlepšením životního prostředí a úsporou energií.

 

Vypouštění odpadních vod

Celý areál společnosti je situován v těsném sousedství Labe, které je velmi citlivým indikátorem jakéhokoliv zhoršení kvality vypouštěných vod. Chemicky znečištěné odpadní vody jsou odváděny chemickou kanalizací na podnikovou ČOV, kde jsou čištěny jak odpadní vody z provozů Lovochemie i dalších externích firem na území podniku.

 

V oblasti ochrany vod je pozornost již tradičně zaměřena především na ty ukazatele znečištění, které souvisejí s výrobou hnojiv. Jedná se o anorganický dusík a fosfor. Lovochemie a.s. pečlivě provozuje systém separace a cirkulace oplachových vod na výrobnách hnojiv s cílem maximální recyklace živin zpět do výroby.

 

Čistírna odpadních vod prošla v letech 2005-2006 zásadní rekonstrukcí, po které bylo dosaženo významné snížení odtokových hodnot vypouštěného zinku z produkce firmy.

 

Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o., pro kterou Lovochemie zajišťuje čištění odpadních vod. Na podnikovou kanalizaci byly v r. 2009 připojeny odpadní vody z nových provozů společnosti Preol, a.s. Tyto vody jsou organického charakteru a jsou po předčištění na biologické ČOV odváděny k dočištění na centrální ČOV.

 

V roce 2015 byla uvedena do provozu nová biologická ČOV, na kterou jsou přiváděny splaškové odpadní vody ze všech provozů Lovochemie, a.s., PREOL, a.s. a Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o. Vyčištěné odpadní vod z této ČOV jsou recyklovány a vstupují do výroby technologických vod.

Další sledovanou oblastí vlivu společnosti na ŽP je kvalita podzemních vod, která je pravidelně monitorována na vybraných kontrolních vrtech v areálu Lovochemie. Většina kontrolních vzorků vykazuje klesající tendenci a prokazuje nejen stálost dosažení cílových parametrů na lokalitách sanovaných v minulých letech, ale i snížení dotací do půdy vlivem výrobní i nevýrobní činnosti podniku.

 

Produkce odpadů

Činnosti firmy jsou doprovázeny produkcí odpadů. Společnost nakládá s produkovanými odpady v souladu s legislativou. Množství vyprodukovaných odpadů souvisí především s celkovou produkcí hnojiv, avšak v průběhu let může být ovlivněno např. odstraňováním nepotřebných zařízení a dílčími demolicemi. S demolicemi se pak pojí vznik vyššího množství druhotných surovin. Jejich důsledný sběr a recyklace se pak významně projevuje na zisku z jejich prodeje.

 

V r. 2003 došlo k prodeji podnikové skládky nebezpečných odpadů - Skládky Lukavec. Nyní je ukládání odpadů řešeno výhradně spoluprací s odborně způsobilou osobou k nakládání s odpady.