Snižování environmentálních rizik

Prevence znečišťování před dodatečnými opatřeními

V oblasti havarijní připravenosti, prevenci a řešení mimořádných událostí, se daří preferovat prevenci znečišťování před dodatečnými opatřeními. Je zpracován plán protihavarijních opatření v důsledku úniku látek ohrožujících jakost nebo nezávadnost vod a půdy. Podnikový dispečink společně s hasičským záchranným sborem zajišťuje také povinnosti vyplývající z členství v TRINS při dopravních haváriích, spojených zejména s únikem kyseliny dusičné.

Transportní informační a nehodový systém (TRINS) poskytuje prostřednictvím svých středisek nepřetržitou pomoc při řešení mimořádných situací spojených s přepravou či skladováním nebezpečných látek na území České republiky. Lovochemie v systému TRINS pracuje r. 1998 jako regionální středisko č. 12.

V letech 2010-2013 se uskutečnila výstavba protipovodňových opatření kolem celého areálu. Tato opatření snižují rizika úniku látek nebezpečných vodám do povrchových a podzemních vod a ke zvýšení bezpečnosti areálu při povodňových stavech. V červnu 2013 prošla tato opatření první zkouškou, plně se osvědčila a zkušenosti z této povodně jsou i nadále zdrojem námětů na další vylepšení činností při povodňových stavech.