Staré ekologické zátěže

Na území společnosti se již nevyskytuje stará ekologická zátěž

Lovochemie uzavřela v roce 1994 ekologickou smlouvu s FNM na úhradu nákladů, souvisejících s odstraněním staré ekologické zátěže z období před privatizací. Sanační práce byly prováděny na dvou lokalitách:

  • Sanace skládky Lukavec
  • Sanace v areálu vlastního závodu - prostor výrobny kombinovaného hnojiva NPK, dílčí znečištění v prostoru závodní energetiky a odstranění havarijního stavu v bývalých strojních dílnách

Sanace skládky Lukavec

Sanační práce probíhaly ve dvou etapách a byly ukončeny v roce 1997. Celkové náklady na sanaci v této lokalitě, hrazené Fondem národního majetku, dosáhly částky 371 mil. Kč.

Sanace ropného znečištění v prostoru výrobny vlastního závodu

Sanační práce v prostoru výrobny kombinovaných hnojiv NPK a podnikové energetiky probíhaly od r. 1998 do r. 2004. Celkové náklady na sanaci v této lokalitě, hrazené Fondem národního majetku, dosáhly částky 36 mil. Kč.

Všechny sanační práce jsou v areálu podniku dokončeny, na území společnosti se již nevyskytuje stará ekologická zátěž. To bylo důvodem pro ukončení ekologické smlouvy s nástupcem FNM Ministerstvem financí.

Lovochemie i nadále pravidelně sleduje kvalitu podzemních vod v rámci monitoringu prováděného externí organizací. Kontrolní vzorky prokazují nejen stálost dosažení cílových parametrů na lokalitách sanovaných v minulých letech, ale i snížení dotací do půdy vlivem výrobní i nevýrobní činnosti podniku.