Hodnocení vlivů na ŽP

Posouzení vlivů připravovaných záměrů na životní prostředí

V roce 1999 bylo dokončeno projednání vlivu stavby na životní prostředí (EIA) pro akci „Výstavba výrobny kyseliny dusičné KD 6“. Po veřejném projednání vydalo Ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko ke stavbě. Na základě tohoto rozhodnutí byla zahájena výstavba výrobny KD6, která byla v r. 2003 uvedena do provozu. V r. 2012 bylo provedeno posouzení vlivu na ŽP pro záměr „Ekologizace energetického zdroje“. Tento záměr je v realizaci a po jeho dokončení v r. 2015, která spočívá v náhradě starých granulačních uhelných kotlů novým cirkofluidním kotlem, dojde k výraznému snížení emisí SO2, NOx a TZL do ovzduší. To bylo i důvodem pro získání dotace z Operačního programu ŽP na realizaci tohoto projektu. Další posuzování v r. 2013 se týkalo záměru „Komplexní vliv inovace výrobních postupů“, který se týká výrobny ledku vápenatého.

Tato akce je před dokončením a v r. 2015 bude zahájen zkušební provoz. Přínosem investiční akce bude snížení hlučnosti vlivem změny technologie uzlu granulace a minimalizace produkce odpadních vod z výrobny LV. V roce 2014 byla rovněž zahájena výstavba nových skladů kyseliny dusičné a sírové. Tomu předcházelo v r. 2012 posouzení vlivu na ŽP záměru „Rozšíření skladovacích kapacit“, které zahrnovalo i další plánované akce.

Lovochemie připravuje další projekt „Intenzifikace výroby hnojiv“ u něhož posuzování probíhá a v závěru r. 2014 se očekává vydání rozhodnutí MŽP. Projekt se týká výstavby nové výrobny hnojiv (UGL), která by měla nahradit zastaralé výrobny NPK a DA a je ve fázi přípravy.