Hodnocení vlivů na ŽP

Posouzení vlivů připravovaných záměrů na životní prostředí

V roce 1999 bylo dokončeno projednání vlivu stavby na životní prostředí (EIA) pro akci „Výstavba výrobny kyseliny dusičné KD 6“. Po veřejném projednání vydalo Ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko ke stavbě. Na základě tohoto rozhodnutí byla zahájena výstavba výrobny KD6, která byla v r. 2003 uvedena do provozu. V r. 2012 bylo provedeno posouzení vlivu na ŽP pro záměr „Ekologizace energetického zdroje“. Tento záměr spočíval v náhradě starých granulačních uhelných kotlů novým cirkofluidním kotlem. Výstavba nového energetického zdroje byla dokončena v roce 2015 a po uvedení nového cirkofluidního kotel došlo k výraznému snížení emisí SO2, NOx a TZL do ovzduší. To bylo i důvodem pro získání dotace z Operačního programu ŽP na realizaci tohoto projektu. Další posuzování v r. 2013 se týkalo záměru „Komplexní vliv inovace výrobních postupů“, který se týká výrobny ledku vápenatého.

Tato akce byla dokončena taktéž v roce 2015. Přínosem investiční akce bylo snížení hlučnosti vlivem změny technologie uzlu granulace a minimalizace produkce odpadních vod z výrobny LV. V roce 2015 proběhla výstavba nových skladů kyseliny dusičné a sírové. Tomu předcházelo v r. 2012 posouzení vlivu na ŽP záměru „Rozšíření skladovacích kapacit“, které zahrnovalo i další plánované akce. Lovochemie v roce 2017 dokončila výstavbu nové výrobny hnojiv (UGL), která nahradila zastaralé výrobny NPK a DA. Výstavbě v roce 2014 taktéž předcházelo posouzení vlivu záměru na životní prostředí.