LOVOSAN 20 + 4S

Dusíkatá hnojivaKapalná hnojiva

LOVOSAN 20+4S  je kapalné hnojivo na bázi dusičnanu amonného, močoviny a síranu amonného.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost Hodnota
Celkový dusík jako N v % hm.     20,0
dusík nitrátový jako N v % hm.       4,1
dusík čpavkový jako N v % hm.       7,6
močovinový dusík jako N v %       8,3
síra jako S v %       4,0
Hodnota pH       7,5 - 8,5
biuret v %       max. 0,22
nečistoty na sítě 0,5 mm v %       0,0

 

Rozsah a způsob použití

Pro určení potřeby hnojení dusíkem se doporučuje využít platných normativů a dalších objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin) při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny.

LOVOSAN 20+4S  je možno použít k základnímu hnojení, k přihnojování během vegetace, k  urychlenému rozkladu zaorané slámy. Pro základní dusíkaté hnojení při předseťové přípravě půdy lze LOVOSAN 20+4S  použít ke všem plodinám, zvláště k jařinám. V průběhu vegetace je vhodné aplikaci provést těsně před obdobím maximální potřeby síry zejména u olejnin a zelenin. Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy a k meziplodinám náročným na síru. U semen citlivých na vyšší koncentraci čpavkového dusíku (jeteloviny, řepy apod.) nepoužíváme LOVOSAN 20+4S těsně před setím. Vzhledem k tomu, že LOVOSAN 20+4S obsahuje rychle i pozvolně působící formy dusíku, je možno jím hnojit na jaře před setím (se zapravením). K přihnojování během vegetace se používá buď v neředěném stavu (především ke hnojení obilnin, řepky a travních porostů) nebo zředěný (zejména při dávkách dusíku pod 10 kg N/ha  a u většiny dvouděložných rostlin). LOVOSAN 20+4S je možno aplikovat na porosty nekvetoucí bez omezení.

Aplikační dávky

Aplikace hnojiva za extrémních klimatických podmínek (horko, silné sluneční záření, mrazíky pod -5°C, po silných deštích) a na porosty silně poškozené mechanicky (kroupy) nebo chorobami a škůdci není vhodná.

Na kvetoucí porosty nesmí být hnojivo aplikováno v blízkosti stanovišť včelstev v době letu včel, pokud by je vzhledem ke směru větru mohlo ohrozit.

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se skladuje v nádržích k tomu účelu vybudovaných a označených názvem hnojiva, umístěných v záchytných vanách o objemu větším než je objem největší nádrže ve vaně umístěné. Při skladování nesmí teplota překročit  80 oC.  Pak dochází k hydrolýze močoviny a zvýšení pH. Je nutno zabránit vzniku sušiny hnojiva na organických materiálech (papír, tkaniny, dřevo, piliny apod.). Teplota vysolení – 10 °C.

Zásobníky, přepravní obaly a aplikační techniku je nutno bezprostředně po použití propláchnout vodou.