LOVODAM 28

Dusíkatá hnojivaKapalná hnojiva

LOVODAM 28  je roztok dusičnanu amonného a močoviny s průměrným obsahem 28 % hmotových dusíku, z toho ¼ ve formě amonné,  ¼ ve formě dusičnanové a  ½ ve formě močovinové. Kapalné dusíkaté hnojivo LOVODAM 28 při optimálním složení 40 % dusičnanu amonného, 30 % močoviny a 30 % vody obsahuje v 1000 l roztoku 356 kg dusíku a má při teplotě 25 oC hustotu 1270 kg/m3, vysolovací teplota je – 9 oC. Při eventuální krystalizaci však nezvětšuje objem a neohrožuje tak skladovací nádrže. Při zvýšení teploty nad 0 o C nabývá opět konzistenci čirého roztoku bez újmy na kvalitě produktu a obsahu dusíku.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost hodnota
celkový dusík jako N v % 28,0
močovinový dusík jako N v % 14,0
Hodnota pH 7,2 – 7,9
biuret v % max. 0,5
nečistoty na sítě 0,5 mm v % 0,0

 

Rozsah a způsob použití

Pro určení potřeby hnojení dusíkem se doporučuje využít platných normativů a dalších objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin) při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny.

LOVODAM 28 je možno použít k základnímu hnojení, k přihnojování během vegetace, k urychlenému rozkladu zaorané slámy a k přípravě široké palety NPK suspenzí. Pro základní dusíkaté hnojení při předseťové přípravě půdy lze LOVODAM 28 použít ke všem plodinám, zvláště k jařinám. Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy k meziplodinám. U semen citlivých na vyšší koncentraci čpavkového dusíku (jeteloviny, řepy apod.) nepoužíváme LOVODAM 28  těsně před setím. Vzhledem k tomu, že LOVODAM 28 obsahuje rychle i pozvolně působící formy dusíku, je možno jím hnojit na jaře před setím (se zapravením) a na půdách s dobrými sorpčními vlastnostmi jednorázově po celou vegetaci (jarní ječmen, oves, směsky na zeleno a jiné). K přihnojování během vegetace se používá buď v nerozředěném stavu (především ke hnojení obilnin, řepky a travnatých porostů) nebo zředěný  (zejména při dávkách dusíku pod 10 kg  N/ha-1 a u většiny dvouděložných rostlin).

Aplikační dávky

LOVODAM 28  je  možno aplikovat na porosty nekvetoucí bez omezení. Na kvetoucí porosty nesmí být aplikováno v blízkosti stanovišť včelstev v době letu včel, pokud by je vzhledem ke směru větru mohlo ohrozit. Společná aplikace s povolenými přípravky na ochranu rostlin je možná a výhodná.

Při míchání LOVODAMu 28 s hnojivy NP sol  NP 8-24 je nutno dodržet následující poměry míchání, aby se  dosáhla  stálost směsi,  potřebná  pro bezporuchovou aplikaci (dle diagramu rozpustnosti při 0 °C):

Poměr na 1000 litrů se dávkuje v litrech! Ve 100 litrech je kilogram.

N : P2O5 NP sol NP 8-24 LOVODAM 28 voda N P2O5
0,3 : 1 1 000 - - 10 30
0,5 : 1 700 100 200 10,9 21
0,8 : 1 600 200 200 13,8 18
0,9 : 1 550 250 200 15,2 16,5
1,1 : 1 500 300 200 16,7 15
1,5 : 1 400 350 200 17,7 12

Směs NP 8-24-0 s LOVODAMem 28 se musí připravovat v nádržích s měřitelným objemem a s možností míchání nebo přímo v zásobnících aplikátorů, které jsou  kalibrovány. Při přípravě se postupuje tak, že se do nádrže předloží potřebný objem NP, potom určené množství vody a nakonec LOVODAM 28. Po naplnění je nutno obsah nádrže minimálně15 minut promíchat. Při nedodržení výše uvedených poměrů dochází ke tvorbě krystalů, které přejdou do roztoku jen dalším přidáním vody, čímž se snižuje koncentrace živin.

Balení, doprava, skladování

Hnojivo se skladuje v nádržích k tomu účelu vybudovaných a označených názvem hnojiva, umístěných v záchytných vanách o objemu větším než je objem největší nádrže ve vaně umístěné. Při skladování nesmí teplota překročit 80 °C. Pak dochází k  hydrolýze močoviny a zvýšení pH. Je nutno zabránit vzniku sušiny hnojiva na organických materiálech (papír, tkaniny, dřevo, piliny apod.). Teplota vysolení – 9 °C.

Zásobníky, přepravní obaly a aplikační techniku je nutno bezprostředně po použití propláchnout vodou.