Ledek amonný 27% N – práškové hnojivo

Dusíkatá hnojivaPevná ledková hnojiva

Ledek amonný 27% N – práškové hnojivo se aplikuje zejména na půdu, protože vzhledem k obsahu malých částic může ulpívat na listech a způsobit tak jejich poškození. 

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost hodnota
Celkový dusík jako N v % 27,0 (1/2 dusičnanový,1/2 amonný)

 

Rozsah a způsob použití

Uvedené dávky vyjadřují orientační množství aplikovaného hnojiva. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, technologií, zohlednit hnojení statkovými hnojivy, vliv předplodiny nebo použít objektivní diagnostické postupy (např. rozbor půdy a rostlin).

Aplikační dávky

Kultura Dávka v kg/ha Doporučení
ozimá pšenice 40 - 100 Před setím na suchých lokalitách, za hrozícího přísušku a při předpokladu pomalého vývoje, na pozemcích se zaoranou slámou po předplodině, pro dobrý vývoj včas setých porostů
ozimý ječmen a žito 100-150 Před setím po obilovinách, za sucha a při vyšším obsahu posklizňových zbytků v půdě
ozimá řepka 100 Na mělkých a chudých půdách  před setím zejména po obilnině s vysokým výnosem nebo dvou obilninách   po sobě
okopaniny 100-200

Při přípravě půdy na jaře

kukuřice 100-300 Před setím   100-200 kg/ha  Přihnojení „pod list“  150 – 300 kg/ha
trvalé trávní porosty 150-300 Jarní regenerace – na počátku obrůstání na porostech s vysokým výskytem leguminóz 150-200 kg/ha, na plochách s nízkým výskytem leguminóz do 200-300 kg/ha.
trvalé travní porosty 100-500  
košťáloviny 200-350 Základní hnojení před výsadbou
plodová zelenina 150-200 Základní hnojení před výsadbou
cibule 100-250 Základní hnojení před setím a výsadbou
kořenová zelenina 100-200 Základní hnojení před setím a výsadbou

 

Balení, doprava, skladování

Volně ložený se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m.  Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.