Péče o výrobky

Kvalita je definována souborem vlastností výrobku, na které dodavatel poskytuje záruku svému zákazníkovi

V současnosti vedle ceny výrobku  je to právě  kvalita, která rozhoduje o úspěšnosti každého podnikání a konkurenceschopnosti  výrobků na trhu. Zákazník od svého dodavatele očekává přesnou reakci na své  potřeby. K tomu, aby Lovochemie, a.s. co nejlépe potřeby zákazníků uspokojila, má vybudovaný systém řízení jakosti, který neustále zdokonaluje a rozvíjí. Základem záruky za kvalitu výrobků Lovochemie, a.s. je   poctivost všech zaměstanců Lovochemie, a.s. a jejich osobní angažovanost v tomto systému řízení.

Lovochemie, a.s. je od roku 2003 členem Evropské asociace výrobců hnojiv – Fertilizers Europe (dříve EFMA). Jednou z povinností vyplývající z členství v této organizaci je aktivní účast v projektu ´Péče o výrobky´- Product Stewardship. Hlavním mottem tohoto projektu je snaha o zajištění takových podmínek, aby hnojiva a suroviny pro jejich výrobu, přísady a polotovary byly zpracovány, dopravovány, skladovány, distribuovány a používány bezpečným způsobem, a to s ohledem na ochranu zdraví, pracovní bezpečnost, bezpečnost obyvatel a ochranu životního prostředí.

Projekt ´Péče o výrobky´ v ucelené formě shrnuje nejen požadavky platné legislativy, ale i návody a doporučení s vazbou na bezpečnou výrobu, přepravu a skladování hnojiv, při zachování užitných vlastností výrobků. Tento projekt se také prolíná s dalšími zavedenými  systémy – systémem managementu jakosti (SMJ), systémem environmentálního managementu (SMJ) a systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a prevence závažných havárií (PZH) a vhodným způsobem tyto systémy doplňuje.

 

Bezpečné skladování hnojiv s obsahem dusičnanu amonného

Kvalita je definována souborem vlastností výrobku, na které dodavatel poskytuje záruku svému zákazníkovi. V současnosti vedle ceny výrobku je to právě kvalita, která rozhoduje o úspěšnosti každého podnikání a konkurenceschopnosti výrobků na trhu. Zákazník od svého dodavatele očekává přesnou reakci na své potřeby. K tomu, aby Lovochemie, a.s. co nejlépe potřeby zákazníků uspokojila, má vybudovaný systém řízení jakosti, který neustále zdokonaluje a rozvíjí. Základem záruky za kvalitu výrobků Lovochemie, a.s. je poctivost všech zaměstanců Lovochemie, a.s. a jejich osobní angažovanost v tomto systému řízení.

Hnojiva na bázi dusičnanu amonného jsou bezpečná, zachází-li se s nimi v souladu s průmyslovými směrnicemi. Nejsou toxická při manipulaci a nemohou hořet nebo explodovat samovolně. Jsou-li vystavena teplu nebo ohni, hnojiva se mohou rozkládat a uvolňovat toxické dýmy.

Co provádět

Kvalita je definována souborem vlastností výrobku, na které dodavatel poskytuje záruku svému zákazníkovi. V současnosti vedle ceny výrobku je to právě kvalita, která rozhoduje o úspěšnosti každého podnikání a konkurenceschopnosti výrobků na trhu. Zákazník od svého dodavatele očekává přesnou reakci na své potřeby. K tomu, aby Lovochemie, a.s. co nejlépe potřeby zákazníků uspokojila, má vybudovaný systém řízení jakosti, který neustále zdokonaluje a rozvíjí. Základem záruky za kvalitu výrobků Lovochemie, a.s. je poctivost všech zaměstanců Lovochemie, a.s. a jejich osobní angažovanost v tomto systému řízení.

 • vždy vést záznam o tom, co se skladuje
 • mít pokyny pro skladování snadno dostupné
 • školit pracovníky ohledně bezpečné manipulace a nenadálých událostí
 • pracovat podle zásady: první naskladnit – první vyskladnit
 • používat praxi dobrého hospodaření
 • mít volný přístup k pomůckám pro případ havárie a únikovým cestám
 • pro údržbu: získat souhlas vedoucího a pracovat podle správného postupu
 • používat pouze schválené elektrické nářadí
 • používat bezpečnostní varovné symboly
 • označovat pytle a nádoby správným způsobem
 • provádět bezpečnostní prohlídky
 • dodržovat zákaz vstupu nepovolaným osobám

Co neprovádět

Kvalita je definována souborem vlastností výrobku, na které dodavatel poskytuje záruku svému zákazníkovi. V současnosti vedle ceny výrobku je to právě kvalita, která rozhoduje o úspěšnosti každého podnikání a konkurenceschopnosti výrobků na trhu. Zákazník od svého dodavatele očekává přesnou reakci na své potřeby. K tomu, aby Lovochemie, a.s. co nejlépe potřeby zákazníků uspokojila, má vybudovaný systém řízení jakosti, který neustále zdokonaluje a rozvíjí. Základem záruky za kvalitu výrobků Lovochemie, a.s. je poctivost všech zaměstanců Lovochemie, a.s. a jejich osobní angažovanost v tomto systému řízení.

 • nekouřit a nepoužívat otevřený oheň
 • v sousedství hnojiv nesmějí být žádné plynové lahve, sudy s olejem nebo čerpací palivové stanice
 • nepoužívat světelné zdroje se žhaveným vláknem, pouze s fluorescenčním zdrojem světla, vyhýbat se dotyku s hnojivy
 • nemít žádný zdroj tepla ve styku s hnojivy
 • neprovádět práce s použitím tepla kromě schválených a prováděných za přísné kontroly
 • žádné znečištění hnojiv hořlavými a organickými látkami, senem a slámou, hospodářskými chemikáliemi, olejem a tukem, kyselinami a alkáliemi
 • nepoužívat piliny k vysoušení mokré podlahy; pouze inertní látky