Bezpečnost práce

Prevence závažných havárií a bezpečnost práce

Prevence závažných havárií

Problematika havarijní prevence, respektive havarijního plánování má v Lovochemii, a.s. svou tradici. Pro případ krizové – havarijní situace je připravena řada opatření zabezpečujících ochranu zaměstnanců, majetku a životního prostředí.

V souladu s realizací zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií bylo provedeno Hodnocení rizik, ve kterém byly identifikovány a zdokumentovány možné zdroje rizik a nebezpečí. Na základě tohoto hodnocení bylo provedeno zařazení objektu do příslušné skupiny nebezpečí (B). Naplnění této strategie se děje aktivním uplatňováním systému prevence závažných havárií v rámci integrovaného systému řízení IMS, jehož základním cílem je systémové, preventivní a zodpovědné jednání každého zaměstnance Lovochemie, a.s., při všech provozovaných činnostech. V současné době naše společnost připravuje několik projektů, které zvýší bezpečnost zaměstnanců a technologické zařízení, např. v oblasti skladování a manipulace s kapalným čpavkem, který je jednou z nejrizikovějších látek co se týká možných následků na zaměstnance, kontraktory a okolí areálu.

Požární ochrana

Problematika PO ve společnosti Lovochemie a.s. je zajišťována osobou odborně způsobilou a vlastním profesionálním hasičským záchranným sborem, který zajišťuje základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví a majetku před požáry stanovenou zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) důsledným vyžadováním plnění všech požadavků uvedené legislativy potažmo všech ostatním právních a normativních požadavků vztahující se k požární ochraně. Požadavky požární ochrany jsou v popředí zájmu vedení společnosti společně s oblastí BOZP.