Rok 2011

3.1. Společnost Agrofert Holding, a. s., získala ocenění Ruban d'Honneur

Společnosti Agrofert Holding, a. s., byla v předposledním kole soutěže European Business Awards, kterou sponzoruje  HSBC, udělena cena Ruban d'Honneurs. Celkem toto prestižní ocenění získalo 100 nejlepších společností z celé Evropy, mezi nimiž jen dvě společnosti pochází z České republiky.

Cena Ruban d'Honneur je udělována vždy deseti nejúspěšnějším účastníkům v každé kategorii – podnik roku, mezinárodní podnikatel roku, podnikatelská inovace roku, zaměření na zákazníky, růstová strategie roku, zaměstnavatel roku, udržitelný rozvoj podniku a ohleduplnost k životnímu prostředí.

Soutěž European Business Awards vyzdvihuje a oceňuje vynikající výsledky, nejlepší postupy a inovace v podnicích v rámci celé Evropské unie. Soutěž je otevřena organizacím všech velikostí a z veškerých oborů podnikání. Program European Business Awards slouží třem cílům v rámci evropské podnikatelské sféry:

  • poskytuje firmám nejlepší příklady, které mohou využít,
  • představuje úspěchy jednotlivců i organizací,
  • poskytuje případové studie a studijní materiál od těchto výjimečných organizací.

 Více na www.businessawardseurope.com.

zdroj: www.agrofert.cz

 

20.1. Horkovod z Lovochemie topí Lovosickým spolehlivě už rok

Město přistoupilo k jeho výstavbě s vizí, že teplo přijaté z tohoto horkovodu bude pro konečné odběratele přibližně o deset procent levnější. Konečná cena se bude odvíjet od celkové spotřeby tepla a nákladů Tepelného hospodářství města Lovosice, které dodávky pro město zprostředkovává.

„Konečnou skutečnou cenu a spotřebu tepla budeme znát do konce ledna. Nyní čekáme na vyúčtování nákladů a faktury za energie,“ uvedl za Tepelné hospodářství města Lovosice jednatel Milan Peterka.

Kompletně byly všechny větve horkovodu zprovozněny podle plánu do konce dubna loňského roku, poslední byl napojen lovosický zimní stadion. Horkovod po celou dobu fungoval bez závažnějších komplikací.

„Řešili jsme jen běžné provozní závady. Jako menší závady na teploměru a podobně. Pokud byla nějaká odstávka, konečný odběratel ji nezaznamenal, maximálně mohlo dojít k menšímu poklesu teploty vody o pár stupňů,“ doplnil Peterka.

zdroj: Litoměřický deník

link: http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/20110103horkovod.html

 

4.2. Změna na pozici generálního ředitele společnosti

Organizační změny k 1. únoru 2011 v Lovochemii, a.s. – změna na pozici generálního ředitele společnosti

Od 1. února 2011 došlo v Lovochemii, a.s., ke změně na funkci generálního ředitele společnosti. Dosavadní generální ředitel Mgr. Richard Brabec ukončil k 31. lednu 2011 svoje působení v Lovochemii.

Novým generálním ředitelem je od 1. února 2011 Ing. Petr Cingr, který v Lovochemii, a. s. zastává funkci předsedy představenstva od 3. Března 2009.

Mgr. Richardu Brabcovi děkujeme za práci pro naši společnost a oběma pak do budoucna přejeme mnoho úspěchů.

Lovosice, 31. ledna 2011

 

27.7. V Lovochemii končí celozávodní zarážka

V Lovochemii končí celozávodní zarážka.

Zařízení bylo detailně zkontrolováno a zároveň byla provedena oprava výměníku. S ohledem na obyvatele byla zvolena denní hodina nájezdu tak, aby bylo minimalizováno negativní vnímání hluku pocházející z tzv. najíždějící páry, který nájezd doprovází. Na obnovený chod této výrobny navazuje následující den nájezd výrobny hnojiv LAV3. Velkou rekonstrukcí prochází také druhá z výroben kyseliny dusičné, tzv. KD5, kde je prováděna výměna parního kotle.

Jako každý rok jsou i letos na programu prohlídky, revize a opravy hlavně preventivního charakteru a dále ty opravy, které nelze realizovat bez odstavení výroben.

Vedení společnosti věnovalo přípravě této odstávky velkou pozornost, a to zvláště bezpečnostním a ekologickým aspektům jednotlivých akcí. Letos proto byla naplánována mimo jiné oprava i druhé granulační věže výrobny ledku vápenatého. Cílem opravy je zesílení její nosnosti před instalací tlumiče hluku, kterým bude tato věž vybavena. Akce sníží hlučnost tohoto zařízení, změnu zaregistrují především obyvatelé obce Lukavec.

Náklady na zarážku se pohybují v řádech desítek milionů korun. Některé z výroben obnoví výrobu již počátkem července, druhá výrobna kyseliny dusičné najede koncem července, nájezd výrobních jednotek ve východní části areálu je plánován na 22. července.

Lovosice, 30. června 2011

Mgr. Irena Vodičková

 

28.7. Dochází ke změnám na obchodním úseku Lovochemie

Od 1. srpna dochází k reorganizaci obchodního úseku, kde na útvaru prodeje a marketingu vzniknou nová oddělení zaměřená na podporu prodeje. Kromě již stávajícího oddělení prodeje a marketingu vznikla nová oddělení: týmu prodejců, podpory prodeje a prodeje specialit. Cílem těchto změn je posílení marketingových a prodejních aktivit Lovochemie.

Lovosice, 27. července 2011

Mgr. Irena Vodičková

 

8.8. Lovochemie se snaží pomáhat regionu

Lovochemie předala dnes Požární stanici Lovosice, která je součástí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, věcný dar. Tím je vybavení pro technické zásahy při dopravních nehodách.

Vybavení, které pomůže při případném řešení havárií, převzali v Lovochemii zástupci PS Lovosice. Jak uvedl vedoucí OTBS Lovochemie Jan Janda: „V Lovochemii chápeme význam IZS a v rámci svých možností se snažíme přispívat ke zkvalitnění jeho činnosti v regionu“.

Zástupci Lovochemie popřáli hasičům, aby jim vybavení dobře sloužilo, ale na druhou stranu ho museli používat co nejméně.

Lovosice, 1. srpna 2011

Mgr. Irena Vodičková

 

9.9. Zahájení firemní školky

Uteklo již jeden a půl roku, kdy společnosti Lovochemie, jako žadatel, a PREOL, jako partner projektu, spojily své síly a podaly žádost o podporu projektu „Firemní školka: partnerství jako klíč ke spokojenosti“.

Cílem projektu je zajistit stejné podmínky v přístupu k zaměstnání pro všechny zaměstnance a snížit náklady zaměstnanců s dětmi na jejich péči. Mezi hlavní cíle projektu patří zřízení firemní školky pro žadatele a partnera, přispění k rozvoji partnerství a spolupráce veřejného a soukromého sektoru na zajišťování kvalitních služeb péče o děti.

Oficiálně byl projekt zahájen na počátku července letošního roku a je naplánován na 25 měsíců. V průběhu léta probíhaly přípravné práce tak, aby mohla být 1. září firemní školka otevřena.

Čas se nachýlil a my můžeme říci: odstartováno! V Mateřské školce Sady pionýrů v Lovosicích se v pátek 2. září sešli rodiče – zaměstnanci Lovochemie a PREOL – se svými dětmi a zástupci všech zainteresovaných subjektů, aby slavnostně provoz třídy firemní školky zahájili. Děti se již nyní těší ze spousty nových hraček, ale čeká je i stolní počítač a další vybavení. O děti se bude starat učitelka Bc. Eliška Ziková, která byla vybrána ve výběrovém řízení.

Rodiče se mohou těšit na to, že umístění jejich dítěte ve školce je bezplatné a školka jim bude vycházet vstříc.

Popřejme všem, ať se jim jejich práce daří, dětem, ať se ve školce líbí, a rodičům, ať jsou spokojeni se zajištěním služeb pro své děti.

Mgr. Irena Vodičková

 

26.10. Starostové obcí se sešli se zástupci vedení Lovochemie a PREOL

Je dobře, že o sobě víme.

Starostové obcí se sešli se zástupci vedení Lovochemie a PREOL.

Je již tradicí, že vedení Lovochemie a PREOL zve na společné setkání starosty měst a obcí v regionu. I letos přijali účast na setkání, které se konalo 25. října 2011 v hotelu Lev v Lovosicích zástupci 12 obcí, které patří do zájmové oblasti obou společností.

Při svém úvodním vystoupení seznámil předseda představenstev Ing. Petr Cingr přítomné se situací v obou společnostech. Vzhledem k charakteru výrobní činnosti je jasné, že podniky jsou v regionu „vidět“. Starostové zase konstatovali, že „vyrábět se musí a bez výroby není nic“. Ing. Cingr dále uvedl, že Lovochemie letos vyčlenila částku v řádu desítek milionů korun na akce snižující dopady výrobní činnosti do okolí areálu. Jak uvedl, je Lovochemie již „starší dámou“, na které je to vidět, a proto jsou tyto prostředky potřebné. Kromě investic vedoucí ke snížení pachové a hlukové zátěže pořídí Lovochemie v letošním roce nový hasičský vůz, což přispěje k ještě vyšší operativnosti a akceschopnosti při případných zásazích v areálu.

Naproti tomu PREOL je mladou společností, která překonala své počáteční “dětské nemoci“, prokázala svoji životaschopnost i možnost dalšího rozvoje.

Poté se starostové rozhovořili o tom, co je trápí, jaké situace řešili se svými občany v uplynulém období v souvislosti s oběma podniky a poděkovali za podporu, které se jim dostává. Byly také domluveny další formy vzájemné spolupráce.

Nelze než konstatovat, že setkání se opět podařilo, že je dobře, že o sobě vzájemně víme, informujeme se a spolupracujeme.

Lovosice, 25. října 2011

Mgr. Irena Vodičková

 

3.11. Námětové cvičení HZSP Lovochemie

Dne 01. 11. 2011 proběhlo námětové cvičení jednotek HZSP Lovochemie, HZS Litoměřice a HZS Lovosice.

Tématem cvičení byl únik kapalného čpavku z potrubí ve spodní části kulového zásobníku čpavku „C“, který se následně odpařoval a vytvořil mrak plynného čpavku. Úkolem cvičení bylo ověřit si síly a prostředky HZSP, akceschopnost zasahujících hasičů a také dojezdové časy jednotek z Litoměřic a Lovosic. Cvičení ukázalo, jak důležitá je spolupráce mezi jednotlivými útvary hasičského záchranného sboru. Vzhledem k závažnosti možných dopadů je nutné takováto cvičení provádět pravidelně.

Cvičení potvrdilo schopnost organizačně i prakticky zvládnout veškeré činnosti související se zásahem při likvidaci úniku nebezpečné látky v požadovaných časech i kvalitě a připravenost a souhru všech příslušných složek integrovaného záchranného systému.

Lovosice, 1. listopadu 2011

Mgr. Irena Vodičková

 

14.12. Setkání s představiteli regionu

Dne 9 prosince 2011 se v Lovosicích setkali zástupci Lovochemie a PREOL s představiteli místních úřadů a krajských orgánů, aby jim představili výsledky dosažené v oblasti životního prostředí a bezpečnosti obou společností. Obě společnosti ústy svého předsedy představenstva prezentovaly realizované akce i svoje plány do budoucna.

V případě Lovochemie se jedná se o investice do zvýšení bezpečnosti celého areálu – nákup nového hasičského vozu, člunu, zlepšení vybavení nebo výcvik hasičského záchranného sboru podniku. Od 1. ledna 2012 budou zavedeny nové přísnější bezpečnostní standardy. Mezi hlavními akcemi pro zlepšení životního prostředí byly uvedeny kromě rekonstrukce čistírny odpadních vod také výměny tlumičů na tzv. granulačních věžích výrobny ledku vápenatého, které snižují hlukovou zátěž jak v areálu, tak v okolí.

Významnou plánovanou investicí je pak výstavba nového energetického zdroje - fluidního kotle, který bude mít lepší výkonové parametry než stávající dva uhelné kotle, avšak oproti současnému stavu významně sníží emise SO2, NOX a tuhých znečišťujících látek. Zároveň dojde ke snížení hlučnosti a zvýšení účinnosti spalování, čímž se sníží spotřeba uhlí. Pokud Lovochemie získá na realizaci dotaci, měl by být nový kotel postaven do roku 2014, v opačném případě do roku 2016.

Společnost PREOL prezentovala dosažené výsledky v oblasti snižování pachové zátěže. V budoucnu se chce zaměřit na další zpracování řepkového oleje pro potravinářství.

Lovosice, 9. prosince 2011

Mgr. Irena Vodičková