Rok 2010

 

26.1. Lovochemie postupně roztápí město. Levněji

Lovosice  – Horká voda z Lovochemie v tuto chvíli vytápí podstatnou část města Lovosice. Během uplynulého týdne byly zprovozněny další větve horkovodu.

Výkon v Lovochemii postupně zvyšují

Tepelná výměníková stanice v Lovochemii, z níž proudí horká voda do města, pracuje nyní na částečný výkon, neboť nejsou hotovy všechny rozvody. Každým dnem jsou ale ve městě krok za krokem připojovány nové kotelny.

„Z plánovaného výkonu dvaceti MW zatím dodáváme necelé čtyři MW. Jak se bude město postupně připojovat, budeme výkon přizpůsobovat,“ vysvětluje technik investiční výstavby Lovochemie Miroslav Pařízek.

V Lovosicích zbývá připojit ještě několik částí horkovodu. Ve středu by měla být zprovozněna větev D, tj. kotelna v ulici Osvoboditelů a internát SPŠCH, dále bude připojeno potrubí za Besedou. Ve čtvrtek přejdou na nový způsob vytápění školy a městský úřad.

V následujících týdnech pak musí být ještě dokončeno složité napojení na Holoubkov a k zimnímu stadionu.

„U napojení kotelny Holoubkov se řeší napojení na protlak pod tratí a kotelna bude zprovozněna do konce února. U napojení kotelny zimního stadionu se řeší přechod přes říčku Modlu,“ uvedl jednatel Tepelného hospodářství města Lovosice Milan Peterka.

Jak dále řekl, postupné zprovozňování nově vybudovaného horkovodu se doposud obešlo bez komplikací.

Výpadky tepla ve městě nehrozí

Do potrubí proudí voda o teplotě 90 °C. To má být spolehlivější než vytápění párou.

„Chtěl bych občany Lovosic ujistit, že ze strany Lovochemie není ohrožena žádná dodávka tepla do Lovosic. Jakýkoliv výpadek nebude tak dlouhý, aby ohrožoval podmínky pro konečné spotřebitele,“ říká Miroslav Pařízek.

Lovosičané pocítí změnu zřejmě i ve svých peněženkách. Od ledna letošního roku mají totiž teplo o 10 % levnější.

Termín dokončení stavby horkovodu je 30.dubna. Do té doby by měly být také zahrnuty všechny výkopy ve městě.

Horkovod není totéž co parovod

„Zásadní rozdíl mezi horkovodním a parovodním vytápěním je v tom, že při výpadku páry klesá dodávka tepla okamžitě takřka na nulu. U horkovodního je to podstatně pozvolnější. My máme vyzkoušené, že teplotní pokles z 90 na 70 °C trvá zhruba tři hodiny. To je dostatečná doba na to, abychom najeli do provozu plynové kotle, případně upravili výrobu na zbývajících kotlích,“ vysvětluje technik investiční výstavby Lovochemie Miroslav Pařízek.

Článek vyšel v Litoměřickém deníku v úterý 26. 1. 2010

Autor: Zdeňka Studená, Litoměřický deník

 

8.2. Setkání se starosty

Je dobře, že si nasloucháme.

Takové by mohlo být motto setkání starostů a místostarostů měst a obcí, kteří se ve čtvrtek 4. února sešli již tradičně v hotelu Lev v Lovosicích s představiteli vedení společnosti Lovochemie a nově i za přítomnosti vedení společnosti PREOL.

Přítomní si z úst generálního ředitele Lovochemie Mgr. Richarda Brabce vyslechli informace o aktuálním stavu společnosti a výhledu na nejbližší období. Ve svém vystoupení se rovněž zmínil o připravovaných opatřeních a investicích, které dále sníží dopad činnosti podniku na okolí – např.  řešení problematiky kouřové vlečky z alkalické pračky, snížení hlučnosti mlýnice vápence v souvislosti s její kompletní rekonstrukcí, řešení dopravní situace plánovanou stavbou nového kruhového objezdu před nákladovou vrátnicí i o budoucích plánech týkajících se možnosti spalování biomasy v teplárně Lovochemie. Dobrým příkladem vzájemné spolupráce Lovochemie s městem Lovosice je právě dokončovaný projekt levnějších dodávek tepla a teplé vody z teplárny Lovochemie lovosickým odběratelům.

Generální ředitel společnosti PREOL Ing. Petr Voborník, který se zúčastnil tohoto setkání poprvé, vysvětlil, za jakých podmínek je přebírána nová technologie provozu na výrobu bionafty MEŘO od dodavatele celé investice společnosti Chemoprojekt Praha. Cílovým termínem je 31. březen, do kterého musí dodavatel technologie odstranit stávající nedostatky. Tím hlavním je zápach, který vnímají někteří spoluobčané, kteří se pohybují nebo bydlí v nejbližším okolí provozované jednotky. Významného zlepšení by mělo být dosaženo již v průběhu druhého únorového týdne, kdy bude spuštěno nové zařízení na potlačení zápachu.

Zároveň informoval o přípravě dne otevřených dveří pro zájemce z řad veřejnosti. Ten je plánován na duben tohoto roku.

V diskuzi, které se zúčastnili všichni přítomní, padaly dotazy týkající se výroby MEŘO, využití všech druhů dopravy v obou podnicích, včetně problematiky splavnění Labe a  dostavby dálnice D8, letošním zahájení výstavby protipovodňových opatření v oblasti Lovosicka a řada dalších.  Diskuse se samozřejmě vedla i o existující a budoucí podpoře různých kulturních, sportovních a sociálních projektů v regionu ze strany obou chemiček. Představitelé měst a obcí ocenili nadstandardní vztahy a velmi otevřenou komunikaci, které v současné době mají s představiteli Lovochemie a z atmosféry setkání bylo jasně patrné, že obě strany mají velký zájem na tom, aby takové vztahy vydržely co nejdéle.

Toto v  pořadí již třetí a určitě ne poslední setkání opět potvrdilo, jak důležité je, když si sousedé chtějí a umějí naslouchat a vyjít si navzájem vstříc. A to vůbec není samozřejmé…

Irena Vodičková, Lovochemie, 5. Února 2010

 

13.5. Listová výživa je pohotový zdroj rychle přístupných živin

Aplikace listových hnojiv je často jediným způsobem, jak v průběhu vegetace korigovat nepříznivý vývoj v příjmu a dostupnosti živin.

Publikované statistické výsledky za rok 2009 o množství dodaného fosforu a draslíku opět naznačují, že se nadále prohlubuje deficit zmiňovaných prvků a často jediným způsobem, jak zmírnit fyziologická poškození porostů, je včasná aplikace vhodného listového hnojiva z produkce Lovochemie. O tom, že jde o dobrou volbu, nás přesvědčuje příznivá cena, komfort aplikace, využití a rychlá přijatelnost živin. Meziroční nárůst počtu spokojených uživatelů svědčí o stoupající spotřebě našich listových hnojiv.

Pro letošní sezónu tradičně nabízíme ucelené produktové řady výrobků s obsahem makroprvků i mikroprvků. Pro zlepšení uživatelského komfortu jsme v roce 2010 posílili servis, který k výrobkům poskytujeme. Poradenství zajišťují terénní pracovníci, na webových stránkách jsou k dispozici katalogové listy, bezpečnostní listy a nově i aplikační listy ke konkrétním plodinám. Ty umožňují snadnou orientaci v sortimentu a výběr hnojiva k dané plodině. Ze sortimentu výrobků je třeba připomenout nejdůležitější výrobkové řady, a to FERTI a LOVOMIKRO.

Řada FERTI

Výrobková řada FERTI obsahuje kromě makroživin i mikroprvky v chelátovém komplexu, adheziva, fytohormony a soubor esenciálních aminokyselin. Tvoří ji tyto přípravky:

FERTIMAG N-Mg 8-8

FERTIGREEN N-P-K 10-5-5

FERTIGREEN Kombi N-P-K-S 7-7-5-2

FERTI B N-P-B 8-10-2

FERTIKAL N-Ca-Mg 7-5-5 Řada LOVOMIKRO

Koncentráty řady LOVOMIKRO obsahují mikroživiny v organické komplexové vazbě urychlující příjem a zvyšující jejich využití. Jsou to:

BOROSAN Forte (11 % B)

MOLYSOL (4 % Mo)

KUPROSOL (5 % Cu)

MANGAN Forte (11 % Mn)

FEROSOL (4 % Fe)

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn 1,4-6,5-4,6

Autor článku: Ing. Jiří Valenta

Zdroj: Agrofert News 05/2010

 

17.5. Projekt „Teplofikace města Lovosice“ získal ocenění „Projekt roku“

Již poosmé vyhlásilo Teplárenské sdružení České republiky soutěž Projekt roku v soustavách dálkového vytápění a chlazení. Jejím záměrem bylo jako každý rok představit nové investice a úspěšná řešení v oblasti dálkového zásobování teplem a chladem a přispět tak k jejich dalšímu rozvoji.

Ocenění byla tentokrát předána při příležitosti tzv. Teplárenských dnů 2010, každoroční výstavy, která se v letošním roce konala v Plzni. Symbolické ceny byly Projektům roku 2009 předány 27. dubna u příležitosti slavnostního zahájení této výstavy. Projekt do soutěže přihlásila společnost ELTE.

Kritéria soutěže sledují především přínosy projektů ve zvýšení účinnosti využití primárních energií, diverzifikace paliv, využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie.

Při letošním, již VIII., ročníku Projektů roku v soustavách dálkového zásobování teplem a chladem byl mezi dalšími oceněn také projekt „Teplofikace města Lovosice a výstavba nového zdroje“, který byl realizován v roce 2009 ve spolupráci subjektů Město Lovosice, společnosti ELTE a Lovochemie.

Novým zdrojem tepla pro město Lovosice se stala horkovodní výměníková stanice v objektu energetiky společnosti Lovochemie. Součástí projektu jsou cirkulační oběhová čerpadla. Část horkovodu včetně předávací stanice, ve které je zároveň měřeno množství dodávaného tepla, je umístěna na pozemku Lovochemie. Výstavbu 12 kilometrů potrubí nového horkovodu z Lovochemie zainvestovalo město Lovosice. V jednotlivých odběrných místech Tepelného hospodářství města Lovosice bylo nainstalováno 43 nových objektových předávacích stanic tepla, které nahradily stávající plynové kotelny.

Celá teplárenská soustava je řízena v součinnosti s dispečinkem Tepelného hospodářství města Lovosice z velínu energetiky společnosti Lovochemie. Přechod města na tento typ vytápění znamená úsporu až 50 % dosavadní spotřeby energie. Změna způsobu vytápění spočívá v přechodu na využití tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla z Lovochemie a představuje úsporu energie více než 50 000 GJ za rok.

Základním zdrojem pro výrobu tepla a teplé vody je uhelná teplárna v Lovochemii, kde 25 % energie je primárně vyrobeno z uhlí, 25 % vzniká jako druhotné teplo při výrobě kyseliny dusičné a 50 % tepla pochází z chladicího procesu při výrobě elektřiny. Realizací projektu nedojde ani ke zvýšení spotřeby uhlí, ani ke zvýšení emisí do ovzduší.

Konečná cena tepla pro obyvatele je oproti předchozímu systému nižší minimálně o 10 %, a to i při splátkách úvěru, který město použilo na výstavbu horkovodu. Zároveň bylo v Lovosicích z provozu odstaveno 20 plynových kotelen. Tím dojde ke zlepšení ovzduší již tak zatíženého stávající nadměrnou kamionovou dopravou.

Zpracovala: Mgr. Irena Vodičková na základě podkladů Teplárenského sdružení ČR

Lovosice, 14. 5. 2010

Mgr. Irena Vodičková - tisková mluvčí Lovochemie, a.s.

 

17.6. Železniční vlečka v areálu Lovochemie, a.s., zkolaudována

V září roku 2008 byl zahájen investiční projekt „Rozšíření železniční vlečky v areálu Lovochemie, a.s.“. Po dokončení posledních prací povolil 30. dubna 2009 Drážní úřad uvedení zrekonstruovaného kolejiště vlečky vedle nové výrobny MEŘO do zkušebního provozu. Následně byl 30. března 2010 vydán kolaudační souhlas, na základě kterého byla vlečka uvedena do trvalého provozu.

Celkové náklady na projekt činily 61,5 milionu Kč, z toho činily uznatelné náklady 47,2 milionu Kč a byly financovány Lovochemií. Významnou část rozpočtu ve výši 18,87 milionu Kč poskytlo Ministerstvo dopravy ČR, a to formou dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně Operačního programu Doprava, a ze státního rozpočtu Ministerstva dopravy.

Oproti přepravní kapacitě roku 2007, která byla 650 tis.t/rok, dojde do 5 let k navýšení o 405 tis. t/rok po železnici. Přibyla 4 nová manipulační místa pro MEŘO (vykládka semen, nakládka šrotů, plnění cisteren výrobky, stáčení cisteren se surovinami), 4 posunovací vrátky, 1 světelné přejezdové zabezpečovací zařízení, 1 nová kolejová váha. Zároveň vznikne na takto rozšířené expedici do 5 let postupně 16 nových pracovních míst.

Převedením části přepravní kapacity na železnici dojde ke snížení zátěže silniční dopravy a k posílení přepravních objemů surovin a výrobků způsobem šetrnějším k životnímu prostředí. Na rekonstrukci kolejiště se podílely společnosti VIAMONT, INSKY, NTD group, it&t, Jiří Lupínek, Jaromír Mazač, Jama a další. Všem těmto firmám patří poděkování za dobře odvedenou práci.

Lovosice, 19. května 2010

Mgr. Irena Vodičková, tisková mluvčí

 

17.6. V Lovochemii probíhá již tradiční celozávodní zarážka

V Lovochemii začíná zhruba měsíční období, které slouží především k provedení pravidelné kontroly a oprav těch zařízení, které nelze realizovat za běžného provozu. K odstavení hlavních výrobních provozů Lovochemie dojde v rozmezí 17. - 21. června, vlastní zarážkové práce budou probíhat zhruba měsíc.

Na programu budou jako vždy prohlídky, revize a opravy hlavně preventivního charakteru a dále opravy, které nelze realizovat bez odstavení výrobny. Speciální pozornost je věnována akcím údržby, které představují hlavní nákladové položky a jsou limitujícím faktorem pro dobu trvání zarážky. Jedná se o opravy potrubí chladící vody pro výrobnu kyseliny dusičné, revizi a opravu parní a expanzní turbíny na výrobně kyseliny dusičné KD6, revizi turbosoustrojí na výrobně kyseliny dusičné KD5, opravu granulátorů na LAV3 a NPK nebo opravu chladícího bubnu LAV III. Některé z výroben budou obnovovat výrobu již 6. a 7. července, výrobny kyseliny dusičné najedou 10. a 16. července, nájezd výrobních jednotek ve východní části areálu je plánován na 22. července.

Náklady na zarážku se pohybují v řádech desítek milionů korun. Vedení společnosti věnovalo přípravě této odstávky velkou pozornost, a to zvláště bezpečnostním a ekologickým aspektům jednotlivých akcí. Jako jeden z prioritních cílů si vytýčilo minimalizaci zátěže okolí areálu případným hlukem v době provádění zarážkových prací a exhalacemi v době nájezdu výroben.

Lovosice, 17. června 2010

Mgr. Irena Vodičková

 

13.10. V Lovochemii proběhlo cvičení Integrovaného záchranného systému

Simulovaný únik čpavku z prasklého potrubí v areálu Lovochemie byl v úterý 12. října v dopoledních hodinách předmětem námětového cvičení Hasičského záchranného sboru podniku Lovochemie a jednotek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje.

Zasahující jednotky HZSP Lovochemie i HZS Ústeckého kraje - PS Lovosice a PS Litoměřice - při své činnosti prokázaly schopnost organizačně i prakticky zvládnout veškeré činnosti související se zásahem při likvidaci úniku nebezpečné látky v požadovaných časech i kvalitě.

Cvičení potvrdilo připravenost a souhru všech příslušných složek integrovaného záchranného systému v těchto situacích.

Lovosice, 12. října 2010

Mgr. Irena Vodičková

 

3.11. Nový kruhový objezd u Lovochemie bude zkouladován

V závěru minulého týdne byl u kruhového objezdu, který byl vybudován na silnici I/15 u nové nákladní vrátnice Lovochemie, a je v provozu od poloviny září, dokončen ze směru od Litoměřic nový odbočovací pruh pro nákladní automobily, které vjíždějí do areálu Lovochemie a musí se registrovat v odbavovacím systému Lovochemie v prostoru přilehlého záchytného parkoviště. Tento požadavek, který vychází ze stanoviska Policie ČR a jehož cílem je zjednodušit dopravní situaci na této frekventované komunikaci, je nutnou podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu. V neděli 31. října  byla tato etapa dokončena.

Od pondělí 1. listopadu je situace následující: nákladní automobily, které se musí registrovat v našem odbavovacím systému, používají pro vjezd do areálu Lovochemie ze směru od Litoměřic pouze vjezd přes záchytné parkoviště u bývalé nákladní vrátnice. Protože ale v areálu Lovochemie působí více podnikatelských subjektů, budou moci vozidla, která se nemusí registrovat v našem odbavovacím systému, používat kruhový objezd jak pro vjezd, tak pro výjezd z areálu. Z kruhového objezdu budou tedy moci do areálu Lovochemie odbočovat osobní a dodávkové automobily, které se nemusí registrovat v odbavovacím systému Lovochemie na záchytném parkovišti. Výjezd z areálu bude všem vozidlům umožněn přes nový kruhový objezd.

Kolaudace celého stavebního díla je plánována na konec měsíce listopadu t.r.

Zprovoznění výjezdu z kruhového objezdu směrem na Lukavec závisí na rozvoji průmyslové zóny v této oblasti, tato zóna však není ve vlastnictví Lovochemie.

Mgr. Irena Vodičková

 

20.12. Informace k plánovanému nájezdu výrobny kyseliny dusičné KD6

Po dlouhé neplánované odstávce výrobny kyseliny dusičné KD6, během které probíhala rozsáhlá oprava, byla tato výrobna uvedena dne 29.11.2010 do provozu.

Mgr. Irena Vodičková