Rok 2009

28.5. Uvedení železniční vlečky do zkušebního provozu

V září loňského roku byl zahájen investiční projekt „Rozšíření železniční vlečky v areálu Lovochemie, a.s.“. Poslední práce byly dokončeny v průběhu dubna a 30. dubna t.r. povolil Drážní úřad uvedení zrekonstruovaného kolejiště vlečky vedle nové výrobny MEŘO do zkušeního provozu.

Celkové náklady na projekt činily 61,5 milionu Kč, z toho činily uznatelné náklady

47,2 milionu Kč a byly financovány Lovochemií. Významnou část rozpočtu ve výši 18,87 milionu Kč poskytne Ministerstvo dopravy ČR, a to formou dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu Ministerstva dopravy.

Kapacita kolejiště původní železniční vlečky již dispozičně nevyhovovala nárokům expedice na přepravu všech surovin a výrobků, a proto bylo rozhodnuto o jejím rozšíření. Převedením části přepravní kapacity na železnici dojde ke snížení zátěže silniční dopravy a k posílení přepravních objemů surovin a výrobků způsobem šetrnějším k životnímu prostředí.

Oproti přepravní kapacitě roku 2007, která byla 650 tis.t/rok, dojde do 5 let k navýšení o 405 tis. t/rok po železnici. Přibyla 4 nová manipulační místa pro MEŘO (vykládka semen, nakládka šrotů, plnění cisteren výrobky, stáčení cisteren se surovinami), 4 posunovací vrátky, 1 světelné přejezdové zabezpečovací zařízení, 1 nová kolejová váha. Zároveň vznikne na takto rozšířené expedici do 5 let postupně 16 nových pracovních míst.

Na rekonstrukci kolejiště se podílely společnosti VIAMONT, INSKY, NTD group, it&t,  Jiří Lupínek, Jaromír Mazač, Jama a další. Všem těmto firmám patří poděkování za dobře odvedenou práci.

Lovosice, 25. května 2009

Mgr. Irena Vodičková
 

31.7. V Lovosicích zahájena výstavba tepelných rozvodů

Dne 27. července 2009 byla představiteli města Lovosice a Lovochemie, a.s., slavnostně podepsána smlouva o zajištění dodávek teplé vody z Lovochemie pro Město Lovosice.

Zároveň byl u příležitosti zahájení stavby „Tepelné rozvody města Lovosic“ proveden slavnostní výkop. Zakázku rozvodů bude pro Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o. realizovat firma ELTE, s.r.o., z Ústí nad Labem. Bude provedeno cca 5 km výkopů a vybudováno 47 předávacích stanic. Zároveň bude v Lovochemii, a.s., samostatně vybudována výměníková stanice. Předávací stanice bude vybudována na hranicích pozemků obou subjektů.

Zkušební provoz nových rozvodů bude zahájen do 15. prosince 2009. Dílo pak bude předáno včetně úpravy povrchů do 30. dubna 2010. Tepelné rozvody jsou dimenzovány tak, aby bylo možno v budoucnu využít přechod na geotermální energii.

Do výměníkové stanice v Lovochemii bude přivedena nová přípojka páry z rozvodny páry o tlaku 0,3 MPa a teplotě 155°C. Výstupní teplota topné vody se bude v odběrných místech pohybovat mezi 65 - 80°C v závislosti na venkovní teplotě. Topná voda bude z výměníků vedena přes centrální oběhová čerpadla do systému horkovodu. Pro potřeby fakturačního měření celkově dodaného tepla do soustavy je navrženo přímé měření tepla rozdílem teplot mezi výstupní a vratnou vodou a celkovým množstvím vody na předávací stanici.

Lovosice, 31. července 2009

Mgr. Irena Vodičková

 

4.3. Rozšíření vlečky v areálu Lovochemie

Oznamujeme veřejnosti, že dne 12.3.2009 bude zahájen zkušební provoz na rozšířené části železniční vlečky Lovochemie, a.s.

Nová část železniční vlečky bude sloužit modernímu provozu na zpracování řepkového semene. Na výstavbu nové části železniční vlečky přispívá finančními prostředky Evropská unie a Ministerstvo dopravy v rámci Operačního programu Doprava v celkové výši 18 869 788 Kč. Tato investice přispěje ke zvýšení podílu bezpečnější železniční dopravy na dopravním trhu a snížení ekologické zátěže severočeského regionu

 

17.3. Lovochemie se nechystá propouštět

Lovochemie se nechystá mimořádně přerušovat výrobu, ani propouštět své zaměstnance. V tom smyslu se vyjádřil generální ředitel Lovochemie Richard Brabec. Reagoval tak na informace, které se objevily v posledních dnech.

Podle těch by mělo v průběhu přibližně tří měsíců dojít k přerušení výroby, část zaměstnanců by přišla o práci a část skončila na nucené dovolené.

Všechny tyto informace mají být podle Richarda Brabce nepravdivé. „Je logické, že dnešní značně nejistá doba dává větší prostor fámám a lidé jsou náchylnější jim věřit. Mohu ale zodpovědně prohlásit, že v současné době vedení Lovochemie, a.s., nepřipravuje žádné podobné kroky,“ říká generální ředitel Lovochemie.

Závod podle něj výrazně šetří, což je běžné v současné době u všech velkých firem, ale výroba běží na plnou kapacitu. „Tvrdě šetříme na všech nákladových položkách, ale stále vyrábíme naplno. Pokud by ale došlo k poklesu poptávky po našich produktech a s tím souvisejícímu menšímu vytížení, nebo dokonce dočasnému odstavení našich jednotlivých výroben, je logické, že budeme hledat možnost dalších úspor, včetně těch z personální oblasti. V každém případě bychom ale postupovali dle platné Kolektivní smlouvy,“ dodal Richard Brabec.

Zdroj: Litoměřický deník 16/03/2009 
URL: http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/20090315lovochemie.html
Autor: Michal Závada

 

15.6. Lovochemie zahájila celozávodní zarážku

Do celozávodní zarážky, která probíhá každoročně v letním období a slouží především k pravidelné kontrole stavu zařízení a k provedení oprav, které nelze provádět za běžného provozu, jsou od 6. do 12. června postupně odstavovány výrobní provozy Lovochemie

Časově a nákladově nejnáročnějšími akcemi jsou opravy ocelových konstrukcí na výrobně kombinovaných hnojiv NPK a oprava dopravního mostu na expedici výrobku ledku vápenatého. Kromě dalších proběhne oprava sušicího bubnu výrobny ledku amonného s vápencem LAV3, oprava přehříváku páry na kotli výrobny kyseliny dusičně KD6, oprava vestavby chladicích věží pro výrobnu kyseliny dusičné KD5 a revize kulového zásobníku čpavku. Lovochemie také využívá plánovanou zarážku k provedení přípravných prací na realizaci projektu dodávky tepla do města Lovosice.

Ve druhé části zarážky ve dnech 25. června až 4. července bude odstavena výroba páry. Postupné nájezdy jednotlivých výroben, počínaje oběma jednotkami kyseliny dusičné, budou následně zahájeny 4. července. Jako poslední najede 29. července výrobna NPK.

Náklady na zarážku se pohybují v řádech desítek milionů korun. Vedení společnosti věnovalo přípravě této odstávky velkou pozornost a jako jeden z prioritních cílů si vytýčilo minimalizaci zátěže okolí areálu případným hlukem v době provádění zarážkových prací a exhalacemi v době nájezdu výroben.

Lovosice, 11. června 2009

Mgr. Irena Vodičková