Rok 2008

19.6. Lovochemie jde do odstávky

Již dnes (ve čtvrtek 19. 6.) začíná odstavovat první z provozů lovosické Lovochemie do celozávodní zarážky. Postupně budou uvedeny do klidu i ostatní provozy. Důvodem této odstávky je pravidelná kontrola stavu zařízení a provedení zásahů, které nelze provést za běžného provozu.

Největší akcí je plánovaná oprava výměníku na výrobně kyseliny dusičné, dále proběhne generální oprava vzduchotechniky a elevátoru na výrobně ledku amonného, opravy chemické i splaškové kanalizace a sedimentačních nádrží na čistírně odpadních vod, oprava rozvodů elektrické energie ve východní části areálu. Náklady na zarážku, která je prováděna v Lovochemii pravidelně v letních měsících, se pohybují v řádech desítek milionů korun.

Nejkratší dobu bude odstavena výrobna ledku amonného, která znovu najede již 11. července, naopak nejdéle - až do 15. srpna - bude odstavena výrobna kyseliny dusičné. Vedení společnosti věnovalo přípravě této odstávky velkou pozornost a jako jeden z prioritních cílů si vytýčilo minimalizaci zátěže okolí areálu případným hlukem v době provádění zarážkových prací a exhalacemi v době nájezdu výroben.

Mgr. Irena Vodičková

 

18.8. Lovochemie vyrábí na plný výkon

Podle harmonogramu najel do plného provozu po dvouměsíční zarážce v sobotu 16. srpna také poslední z výrobních provozů Lovochemie - výrobna kyseliny dusičné KD6, kde byla mj. provedena i technicky a logisticky velmi náročná oprava tepelného výměníku.

Během této plánované odstávky byly v celém podniku realizovány desítky akcí většího či menšího rozsahu. Generální opravou prošla např. vzduchotechnika a elevátor ve výrobně ledku amonného, realizovány byly opravy chemické i splaškové kanalizace a sedimentačních nádrží na čistírně odpadních vod, opravy rozvodů elektrické energie ve východní části areálu a celá řada dalších. Cílem mnoha akcí přitom nebyla pouze prostá oprava či obnova příslušné technologie, ale přinesly i významný ekologický efekt, tedy snížení dopadu činnosti těchto zařízení na životní prostředí.

Náklady na zarážku, která je prováděna v Lovochemii pravidelně v letních měsících, se pohybovaly v řádech desítek milionů korun. Lovochemie tak po víkendovém nájezdu opět vyrábí na plný výkon.

Mgr. Irena Vodičková

 

30.9. Zahájení „Rozšíření vlečky v areálu Lovochemie, a.s.“

V areálu Lovochemie, a.s., byla zahájena rozsáhlá investiční akce „Rozšíření vlečky v areálu Lovochemie, a.s.“

Realizace tohoto projektu umožní posílení způsobu přepravy suroviny a výrobků po železnici a zároveň snížení zátěže silniční dopravy. Společnost se rozhodla pro preferenci železniční dopravy, která je ekologičtější a šetrnější k životnímu prostředí. Proto je nutné rozšířit stávající vlečku, která již dispozičně nevyhovuje příjmu a expedici nových surovin a výrobků.

Rozšíření stávající vlečky by bez finanční podpory nebylo pro Lovochemii rentabilní z důvodu vysokých nákladů.

Společnost si je vědoma i celospolečenského přínosu této investice, kterou napomůže ke zvýšení bezpečnosti a zároveň snížení stále rostoucí nehodovosti na pozemních komunikacích.

Výše poskytované podpory činí 18 870 tis. Kč a je tvořena ze zdrojů Strukturální fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu Ministerstva dopravy.

Dokončení projektu je plánováno na březen roku 2009.

Mgr. Irena Vodičková

 

2.10. Lovochemie obhájila používání loga Responsible Care

Svaz chemického průmyslu ČR letos už potřinácté uděloval osvědčení o odpovědném přístupu k podnikání v oboru chemie. Mezi oceněnými společnostmi byla i Lovochemie, a.s., která právo užívat logo Responsible Care obhájila již popáté. Osvědčení převzal generální ředitel Richard Brabec v rámci akce "Večer s českou chemií".

Mgr. Irena Vodičková

 

31.10. Reakce na "Žebříček znečišťovatelů 2008"

TISKOVÁ ZPRÁVA - k informaci uveřejněné v MF Dnes z 30. října 2008 - Žebříčky firem škodící životnímu prostředí (str. 3 sešitu Severní Čechy)

Lovochemie již v loňském roce reagovala na nově vzniklý žebříček emitentů látek nebezpečných pro vodní organismy (viz tisková zpráva z října 2007 na www.lovochemie.cz) uveřejněný ekologickým sdružením Arnika, kde je i letos Lovochemie uvedena na 1. místě v tomto oboru.

V případě Lovochemie se jedná o zinek, který pochází z výroby společnosti Glanzstoff - Bohemia, která působí ve společném areálu a Lovochemie čistí její odpadní vody. Proto je povinným ohlašovatelem této látky provozovatel čistírny, ne však producent (tedy Glanzstoff - Bohemia).

Dle evropských ekologických standardů má právě zinek ze všech látek příslušné kategorie nejmenší účinek na vodní organismy. Proto je doporučováno hodnotit vliv těchto látek pomocí specifických indexů, tzv. faktorů účinku, které rozlišují míru jejich nebezpečnosti. Bohužel se tak ale v žebříčcích Arniky neděje a veřejnost je klamně informována o skutečné rizikovosti jednotlivých znečišťovatelů, když poměřuje pouze vypouštěné množství.

S potěšením lze konstatovat, že v letošním komentáři k jednotlivým žebříčkům Arnika uvádí na pravou míru to, že firmy uvedené v žebříčcích nemusí nutně překračovat limity nastavené pro provozování. Zároveň sdružení kladně hodnotí, že se množství vypouštěných látek meziročně snížilo o více než polovinu, což dokladuje, jak velkou pozornost obě společnosti (Lovochemie i Glanzstoff – Bohemia) této problematice neustále věnují.

Společnost Lovochemie se i nadále snaží o snížení vlivu své výroby na životní prostředí, investice do této oblasti činily jen v loňském roce desítky milionů korun.

Mgr. Irena Vodičková

 

18.11. Poplach v Lovochemii byl jenom cvičný

Lovochemii proběhlo námětové cvičení / Poplach v Lovochemii byl jenom cvičný.

V úterý 18. listopadu 2008 v dopoledních hodinách proběhlo v areálu Lovochemie a jeho okolí námětové cvičení Hasičského záchranného sboru podniku (HZSP) a složek Integrovaného záchranného systému (IZS). Cílem cvičení bylo ověření koordinačních činností IZS a havarijních složek Lovochemie při likvidaci úniku nebezpečných látek. V případě Lovochemie se jednalo o čpavek, který je skladován v kulových zásobnících v areálu podniku.

Po nahlášení „havárie“ obsluhou vyhlásil dispečer Lovochemie poplach HZSP. Podnikoví hasiči dorazili na místo havárie za 4 minuty, již v té době však bylo na zásobníku spuštěno automatické skrápěcí zařízení, které omezuje únik čpavku do ovzduší okamžitě po vzniku havarijní situace.

Velitel zásahu zjistil rozsah havárie a požádal podnikový dispečink o zajištění posilových jednotek IZS a uzavření komunikace I/15 podél areálu Lovochemie, na které bylo spuštěno výstražné signalizační zařízení. V té době již hasiči vytvořili vodní clony k likvidaci čpavkového mraku. Současně byly uzavřeny ventily a tím zastaven další únik čpavku ze zásobníku.

Jednotky IZS, které mezitím dorazily na místo, zajišťovaly ochranu proti dalšímu rozšíření úniku čpavku, ke kterému by mohlo dojít při změně směru větru, a vytvořily dekontaminační stanoviště pro zasahující hasiče. Monitorovací vůz, který přijel z Ústí nad Labem, provedl kontrolu ovzduší v okolí areálu společnosti. Policie ČR v té době odkláněla dopravu a uzavřela silnici podél areálu.

Po kontrole ovzduší a dekontaminaci zasahujících hasičů bylo cvičení, které trvalo přibližně jednu hodinu, ukončeno. Cvičení se zúčastnili hasiči HZSP Lovochemie, 1. a 2. výjezd Hasičského záchranného sboru Litoměřice, Hasičský záchranný sbor Lovosice, Hasičský záchranný sbor Ústí nad Labem s monitorovacím vozem a Policie ČR. Cvičení bude v nejbližších dnech detailně vyhodnoceno, ale z jeho průběhu je již nyní zřejmé, že připravenost a spolupráce všech složek IZS a jejich schopnost řešit mimořádné situace je na velmi dobré úrovni.

Lovosice 18. listopadu 2008

Mgr. Irena Vodičková