Rok 2007

18.10. Reakce na "Žebříček znečišťovatelů 2007"

TISKOVÁ ZPRÁVA k informaci uveřejněné v Denících Bohemia z 18. října 2007

Považujeme za nezbytné uvést na pravou míru údaje z článku uveřejněného v Denících Bohemia, 18. října 2007 v rámci „žebříčku znečišťovatelů“ sestaveného sdružením Arnika, kde je Lovochemie, a.s., uvedena jako největší znečišťovatel v oblasti vypouštění látek nebezpečných pro vodní organismy.

Především je třeba říci, že výše uvedenou látkou je pouze zinek, který navíc nepochází z výroby společnosti Lovochemie, a.s., ale společnosti Glanzstoff - Bohemia s.r.o., která působí v areálu Lovochemie,a s. a využívá její čistírnu odpadních vod.

Obě výše uvedené společnosti se problematice snižování obsahu zinku i dalších látek  v odpadních vodách dlouhodobě věnují a jen za loňský rok investovaly desítky miliónů korun do modernizace čistírny odpadních vod, která přinesla snížení vypouštěných látek do Labe o téměř 90 % oproti roku 2001. Tato hodnota se bude dále snižovat, v letošním roce předpokládáme snížení o dalších cca 50 % oproti roku 2006.

Pro reálnou představu uvádíme, že v  letošním roce činí průměrná koncentrace vypouštěného zinku 1,5 mg/l vody. Tato hodnota je poloviční oproti limitu pro vypouštění odpadních vod a dokonce splňuje parametry pro pitnou vodu.

Z kontrolních množství prováděných v  Děčíně (tedy za výpustí z čistírny odpadních vod Lovochemie) navíc vyplývá, že obsah zinku je zde nižší než v labské vodě, která do Lovochemie přitéká. Jsme přesvědčeni, že i to je důkazem, že kvalita vody v Labi není výrobou firem v areálu Lovochemie nijak výrazně ovlivněna.

Lovochemie, a.s., se dlouhodobě snaží snižovat dopady své výrobní činnosti nejen do vod, ale i do ovzduší a neustále zvyšovat účinnost čistících zařízení, o čemž svědčí i pochvalná zmínka o významném snížení vypouštěného znečištění v nedávno publikované „Zprávě o životním prostředí 2006“, kterou vydala Česká informační agentura životního prostředí CENIA.

Mgr. Irena Vodičková